Wspieramy rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych technologii

Prometeia Capital w ramach prowadzonej działalności proinnowacyjnej oferuje zainteresowanym pomysłodawcom możliwość uzyskania dofinansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z obszaru ZIT WrOF. Bony na innowacje w wys. do 100 tys. zł czekają na przedsiębiorstwa chcące rozwijać i wdrażać innowacje we współpracy z jednostkami naukowymi i uczelniami wyższymi.

Zgłoś projekt
o bonach

O Bonach

W ramach projektu „Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o. o.” udzielane jest wsparcie w formule bonów (grantów) przekazywanych przedsiębiorcom (Grantobiorcom) z przeznaczeniem na usługi badawczo-rozwojowe, które mogą dotyczyć:

 • Opracowania nowej lub udoskonalonej usługi lub produktu
 • Wykonania testów wdrożeniowych
 • Wykonania analiz przedwdrożeniowych
 • Prowadzenia badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, mających na celu wdrożenie lub rozwój produktu lub technologii

Przedmiotem bonu może być także audyt technologiczny. Jego przeprowadzenie ma charakter fakultatywny i może wystąpić jedynie jako element przekazanego bonu. Przedmiotem audytu jest zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych Grantobiorcy oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej.
Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa.

Wsparcie finansowe udzielone Grantobiorcy  stanowić będzie pomoc de minimis z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWD  2014-2020, przy czym określony limit całkowitej pomocy de minimis  przyznany jednemu Grantobiorcy, określony w ust. 2 art. 3 przedmiotowego rozporządzenia, który  nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Maksymalny poziom wsparcia finansowego (bonu) – 85% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość wsparcia finansowego (bonu) na jedno przedsiębiorstwo: 100 000,00 PLN.
Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 PLN
Wkład własny Grantobiorcy – min. 15% wydatków kwalifikowalnych

mapa

Dla kogo

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji:

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna
 • Mobilność przestrzenna
 • Żywność wysokiej jakości
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

W ramach projektu prowadzimy także wsparcie niefinansowane w postaci konsultacji i doradztwa, w tym w szczególności w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej

Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w sposób i terminie określonym w ogłoszeniu konkursu. Sprawdź sekcje „Dokumenty”

Wsparcie adresowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na obszarze ZIT WrOF.

Jak otrzymać Bon?

1
2
3
4
5

1. Złożenie wniosku o przyznanie grantu

Wniosek o złożenie grantu składa Grantobiorca w sposób i terminie określonym w ogłoszeniu konkursu. Ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Grantodawcy oraz w prasie lokalnej.

2. Złożenie wniosku o przyznanie grantu

Przeprowadzana w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru do konkursu. W skład kryteriów formalny wyboru projektów wchodzą: 1) KRYTERIA OBLIGATORYJNE, FORMALNE – OGÓLNE, 2) KRYTERIA OBLIGATORYJNE, FORMALNE – SCZEGÓŁOWE, 3) KRYTERIA FAKULTATYWNE, DODATKOWE

3. Wybór Grantobiorców

Projekt, który spełnił wszystkie obligatoryjne kryteria oceny formalnej, uzyskał nie mniej niż 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów fakultatywnych, dodatkowych uznawany jest za projekt oceniony pozytywnie. Grantodawca podejmuje decyzję o przyznaniu grantu Grantobiorcom i umieszcza ją na swojej stronie internetowej oraz przesyła indywidualnie wybranym beneficjentom.

4. Umowa z Grantodawcą

Warunkiem zawarcia umowy jest wybór przez Grantobiorce wykonawcy usługi. Przed zawarciem umowy Grantodawca sprawdzi czy przedstawiony wykonawca spełnia wymogi formalne (czy jest to podmiot kwalifikujący się jako wykonawca usługi). Umowa o powierzenie grantu zostanie podpisana w tterminie do 2 miesięcy od momentu wyłonienia Grantobiorcy i podjęcia decyzji o powierzeniu grantu.

5. Realizacja projektu oraz wypłata wsparcia

Grantobiorca dostarcza Grantodawcy komplet dokumentów potwierdzających wykonanie usługi, w tym wniosek o wypłatę wsparcia. Po wykonaniu usługi wypłata wsparcia następuje po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę wsparcia w terminie do 14 dni.

strzałka w lewo strzałka w prawo
dokumenty

Dokumenty

Prometeia Capital sp. z o.o. ogłasza nabór do konkursu dot. udzielenia dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych w formule bonów na innowacje.

Nabór nr 01/2019
od godz. 8.00 dnia 01-04-2019 r.
do godz. 15.00 dnia 30-04-2019 r.

Nabór nr 02/2019 **
od godz. 8.00 dnia 01-05-2019 r.
do godz. 15.00 dnia 31-05-2019 r.

Nabór nr 03/2019 **
od godz. 8.00 dnia 03-06-2019 r.
do godz. 15.00 dnia 28-06-2019 r.

**Nabór zostanie odwołany w przypadku wyczerpania środków z alokacji, o której mowa w punkcie 8 niemniejszego regulaminu.”

 1. Regulamin konkursu pobierz
 2. Zał. 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o grant pobierz
 3. Zał. 2 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektów pobierz
 4. Zał. 3 do Regulaminu Konkursu - Wytyczne dotyczące wyboru usługodawcy pobierz
 5. Zał. 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu pobierz
 6. Zał. 5 do Regulaminu konkursu - Wskaźniki realizacji projektu pobierz
 7. Instrukcja do wniosku o grant pobierz
 8. Zał. 1 Formularz pomoc de minimis pobierz
 9. Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP pobierz
 10. Zał. 3 Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP pobierz
 11. Zał. 3 Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP pobierz
 12. Zał. 3 Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP pobierz
 13. Zał. 4 Ośwaidczenie o kwalifikowalności VAT pobierz
 14. Zał. 5 Pelnomocnictwo - minimalny zakres pobierz
 15. Zał. 7 Opinia o innowacyjności.doc pobierz
faq

1. Jakie gminy zaliczają się w obszar ZIT WrOF?

W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Szczegółowe informacje na temat ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego można znaleźć na stronie: https://zitwrof.pl

2. Czy muszę posiadać siedzibę w obszarze ZIT WrOF? Czy może być oddział?

Wsparcie zostanie udzielone wyłącznie przedsiębiorstwom, które posiadają siedzibę na terenie obszaru ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Kto może być wykonawcą usługi w ramach przyznanego bonu na innowacje?

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

4. Jakie wydatki mogę sfinansować w ramach bonu?

Wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji celów grantu, zgodnie z wytycznymi grantowymi są usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.

 • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych ,
 • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Należy przy tym mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu (umów z wykonawcą, faktur, protokołu odbioru, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji projektu, poświadczającego m.in. iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

5. Kiedy muszę wybrać jednostkę naukową, która będzie wykonawcą usługi w ramach bonu?

Wybór wykonawcy usługi (potwierdzony zawarciem stosownej umowy) jest warunkiem podpisania umowy z Grantobiorcą o powierzenie grantu. Przed zawarciem umowy Grantodawca (Prometeia Capital sp. z o.o.) sprawdzi czy przedstawiony wykonawca spełnia wymogi formalne (czy jest to podmiot kwalifikujący się jako wykonawca usługi).

W przypadku wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, wnioskujący zobowiązany jest do przedstawienia informacji na temat wykonawcy we wniosku o dofinansowanie. UWAGA: Przy dokonaniu wyboru jednostki naukowej Grantobiorca zobligowany był stosować procedurę wyłania wykonawców, która jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

6. Czy mogę złożyć kilka wniosków o grant?

Nie. Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

7. Kiedy wypłacane jest wsparcie?

Wsparcie w formie grantu może być wypłacane co pomocą płatności pośredniej i końcowej lub tylko końcowej. Wniosek o płatność może pełnić funkcję płatności pośredniej (do 95% całej kwoty przyznanego dofinansowania. Wniosek z funkcją o płatność końcową obligatoryjnie musi obejmować min. 5% całkowitej kwoty dofinansowania określonej w umowie o powierzenie grantu. Wniosek o płatność składany jest po zakończeniu realizacji projektu.

8. W jakiej wysokości wypłacany jest grant?

Maksymalna wartość wsparcia (bonu) na jedno przedsiębiorstwo wynosi 100.000,00 PLN. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis pomoc przyznaje się na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wielkość dofinansowania określana nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Przykład:
Wartość wydatków kwalifikowanych: 110.000 zł (netto)
Dofinansowanie (pomoc de minimis): 0,85 x 110.000 zł = 93.500 zł (wartość wsparcia = wartość bonu)

9. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość projektu?

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 150 000,00 PLN

10. Czym są Dolnośląskie Regionalne Inteligentne Specjalizacje?

Obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji określa dokument: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląskiego”, stanowiący załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020.

Usługi sfinansowane w ramach bonu muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji:

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna
 • Mobilność przestrzenna
 • Żywność wysokiej jakości
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

11. Czy w trakcie realizacji projektu można zmienić wykonawcę?

Nie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy na świadczenie Usługi z wybranym Wykonawcą Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiana Wykonawcy Usługi nie jest możliwa po podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu. Jeżeli na etapie oceny wniosku o przyznanie grantu, przed/w trakcie/ po podpisaniu Umowy jednostka naukowa zrezygnuje z realizacji Usługi, przedsiębiorca nie uzyska refundacji poniesionych wydatków

FAQ

 1. Jakie gminy zaliczają się w obszar ZIT WrOF?

  W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

  Szczegółowe informacje na temat ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego można znaleźć na stronie: https://zitwrof.pl

 2. Czy muszę posiadać siedzibę w obszarze ZIT WrOF? Czy może być oddział

  Wsparcie zostanie udzielone wyłącznie przedsiębiorstwom, które posiadają siedzibę na terenie obszaru ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 3. Kto może być wykonawcą usługi w ramach przyznanego bonu na innowacje?

  Wykonawcą usługi (świadczonej dla MŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

 4. Jakie wydatki mogę sfinansować w ramach bonu?

  Wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji celów grantu, zgodnie z wytycznymi grantowymi są usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.

  • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych ,
  • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
  • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

  Należy przy tym mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu (umów z wykonawcą, faktur, protokołu odbioru, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji projektu, poświadczającego m.in. iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

 5. Kiedy muszę wybrać jednostkę naukową, która będzie wykonawcą usługi w ramach bonu?

  Wybór wykonawcy usługi (potwierdzony zawarciem stosownej umowy) jest warunkiem podpisania umowy z Grantobiorcą o powierzenie grantu. Przed zawarciem umowy Grantodawca (Prometeia Capital sp. z o.o.) sprawdzi czy przedstawiony wykonawca spełnia wymogi formalne (czy jest to podmiot kwalifikujący się jako wykonawca usługi).

  W przypadku wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, wnioskujący zobowiązany jest do przedstawienia informacji na temat wykonawcy we wniosku o dofinansowanie. UWAGA: Przy dokonaniu wyboru jednostki naukowej Grantobiorca zobligowany był stosować procedurę wyłania wykonawców, która jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

 6. Czy mogę złożyć kilka wniosków o grant?

  Nie. Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

 7. Kiedy wypłacane jest wsparcie?

  Wsparcie w formie grantu wypłacane jest przedsiębiorstwie wypłacane jest w formie refundacji na podstawie faktycznie poniesionych wydatków określonych w umowie o powierzenie grantu. Grantobiorca dostarcza Grantodawcy komplet dokumentów potwierdzających wykonanie usługi, w tym wniosek o wypłatę wsparcia. Po wykonaniu usługi wypłata wsparcia następuje po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę wsparcia w terminie do 14 dni

 8. W jakiej wysokości wypłacany jest grant?

  Maksymalna wartość wsparcia (bonu) na jedno przedsiębiorstwo wynosi 100.000,00 PLN. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis pomoc przyznaje się na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

  Wielkość dofinansowania określana nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

  Przykład:
  Wartość wydatków kwalifikowanych: 110.000 zł (netto)
  Dofinansowanie (pomoc de minimis): 0,85 x 110.000 zł = 93.500 zł (wartość wsparcia = wartość bonu)

 9. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość projektu?

  Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

  Maksymalna wartość projektu: 150 000,00 PLN

 10. Czym są Dolnośląskie Regionalne Inteligentne Specjalizacje?

  Obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji określa dokument: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląskiego”, stanowiący załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020.

  Usługi sfinansowane w ramach bonu muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji:

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna
  • Mobilność przestrzenna
  • Żywność wysokiej jakości
  • Surowce naturalne i wtórne
  • Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 11. Czy w trakcie realizacji projektu można zmienić wykonawcę?

  Nie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy na świadczenie Usługi z wybranym Wykonawcą Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiana Wykonawcy Usługi nie jest możliwa po podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu. Jeżeli na etapie oceny wniosku o przyznanie grantu, przed/w trakcie/ po podpisaniu Umowy jednostka naukowa zrezygnuje z realizacji Usługi, przedsiębiorca nie uzyska refundacji poniesionych wydatków

Kontakt

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres:

bon@prometeia.pl